Doel

Deze website is opgezet om u te informeren over de ideeën van de Stichting Schutsluis Alblasserdam om de oude, niet meer functionerende, schutsluis in Alblasserdam de restaureren.

 Plannen ontwikkelen die geld kosten doe je niet zomaar. Daar heb je een reden voor nodig. Onderstaand vindt u de redenen waarom wij denken dat het zinnig is om over herbouw na te denken.

Cultuurhistorische waarde;

Door de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Dordrecht en Molenwaard, de regio Drechtsteden, de Stichting Werelderfgoed KinderdijkParkschap de BiesboschWaterbus, VVV Zuid-Holland-Zuid en Dordrecht Marketing is het initiatief “waterdriehoek” gestart. Dit initiatief heeft als doel het toegankelijker, aantrekkelijker en bekender maken van het oevergebied langs de grote rivieren Merwede, Noord en Oude Maas tussen de iconen Kinderdijk, de Biesbosch en de historische stad Dordrecht.

Vervoer over water is de centrale drager van deze ontwikkelingen.

In dit oevergebied komen de Zuid-Hollandse verhalen van het water samen. Van overstromingen en inpolderingen, van molens en gemalen, van scheepsbouwers en baggeraars. Het gebied laat de grens land-water zien die verschuift in de tijd, de ontwikkeling van het waterbeheer van de Middeleeuwen tot nu en de specifieke economische kansen, tot op de dag van vandaag verbonden met de rivieroevers.

Het vele erfgoed in deze Waterdriehoek vertelt dit verhaal.

De schutsluis in Alblasserdam maakt onderdeel uit van dit erfgoed en met de herbouw van de schutsluis herstelt men het cultuurhistorische aanzicht van het centrum van Alblasserdam. Tevens draagt herstel van de oude schutsluis bij aan de bewustwording van het belang van dit erfgoed voor de beleefbaarheid van de gemeenten en de regio.

Het sluiswachtershuisje (of peilhuisje) dat nu midden op de dam staat en geen enkele functie meer heeft kan weer naar de oorspronkelijke plek worden teruggezet en van een functie worden voorzien

Via de sluis krijgt men, over de Noord,  weer toegang tot de Alblasserwaard.

Het transport van rivier naar binnenwater, zoals dat vroeger gebeurde, kan weer in eren hersteld worden en maakt het cultuurhistorische verhaal compleet.

Biodiversiteit;

De verbinding van de Alblas met de rivier de Noord zal de leefbaarheid van het water in de Alblas ten goede komen en de biodiversiteit verbeteren.

Door het stilvallen van het water in het doodlopend stuk van de Alblas is de diversiteit van de visstand sterk achteruit gelopen. Vervuiling hoopt zich in dit gedeelte op en door het uitblijven van baggerwerkzaamheden komen zinkende scheepswrakken nauwelijks onder water te staan.

Door het aanbrengen van een sluis vindt er weer uitwisseling van vissen plaats tussen de Noord en de Alblas waardoor de diversiteit verbeterd. Door de stroming die het schutten met zich mee brengt vindt er ook geen aanwas van slib en vuil meer plaats waardoor de waterkwaliteit verbeterd.

Recreatie;

Via de sluis kan een koppeling gemaakt worden tussen toeristisch knooppunt Haven-Zuid en TOP. Herstel van de schutsluis maakt het mogelijk om vanaf deze toeristische knooppunten, over water, het polderlandschap en Kinderdijk te beleven. Middels recreatievaart met kajak, (fluister)sloep en motorjacht wordt het mogelijk om zonder dam-crossing de Alblasserwaard in te varen en kan de beleving van het water met zijn rietkragen en historische bebouwing (oude boerderijen en ambachtelijke werkplaatsen) versterkt worden.

Hierdoor zou het dijklint naar Kinderdijk ontlast kunnen worden van het wegtransport.

Via de Schutsluis kan men over water de Peulensluis in Giessendam-Hardinxveld bereiken en schuin de Beneden-Merwede oversteken om via de Helsluis de Biesbosch in te varen.

Tevens wordt het mogelijk om via de Ottersluis naar de Nieuwe Merwede en zo via de Spieringsluis, de Brabantse Biesbosch in varen.

 

Werkgelegenheid;

Niet alleen herbouw van de sluis stimuleert de werkgelegenheid. Een functionerende sluis stimuleert tevens de ontwikkeling en het functioneren van horeca en de (be)leefbaarheid van het centrum van Alblasserdam (Haven Zuid).

Het project zal een aanjagende functie vervullen voor recreatie in de gehele Alblasserwaard en bijdragen aan de ontwikkeling van Kinderdijk doordat bezoekers langer in het gebied zullen blijven.

 

Veiligheid;

In gesprekken met Rijkswaterstaat is gebleken dat men de optie om de Alblasserwaard te benutten voor wateropslag zeker het overwegen waard vindt.

In het Nationaal Waterplan is het voorkomen van Wateroverlast een van de beleidskeuzes. Voor wateroverlast binnen en buiten het bebouwd gebied bestaan landelijke beleidskaders, die onverkort gelden voor de Randstad. Ruimte voor piekberging dient te worden gevonden binnen het bebouwde gebied of, in combinatie met groenopgaven, direct aan de stadsranden. Bij stedelijke ontwikkeling dient geanticipeerd te worden op de benodigde ruimte voor piekberging, rekening houdend met de klimaatscenario’s. Gezien de ruimtedruk in de Randstad is het in dit gebied essentieel om te koppelen met andere ruimtelijke ontwikkelingen (meervoudig ruimtegebruik). Verdere versnippering van peilvakken binnen polders dient te worden tegengegaan. Gestreefd wordt naar het vergroten van peilvakken. Door het open zetten van de schutsluis in Alblasserdam kan de Alblasserwaard worden benut voor tijdelijke wateropslag.

Waterveiligheid is niet alleen meer een kwestie van dijken bouwen en onderhouden, maar ook van ruimtelijke inrichting. Daarnaast wordt die ruimtelijke inrichting van steeds groter belang bij het aanpakken van de problemen die heftige regens, droogte en hitte met zich meebrengen. Om nu, en in de toekomst, goed te kunnen wonen en werken in Nederland, moeten we de manier veranderen waarop we ons stedelijk gebied inrichten, bijvoorbeeld door slim aangepast te bouwen. Het deelprogramma Nieuwbouw en herstructurering (DPNH) helpt daarbij. De schutsluis kan hiervan onderdeel zijn.

8 Reacties op Doel

 1. Arie den Boer schreef:

  Het ziet er prima uit. Ik hoop op veel positieve reacties voor dit initiatief om in het centrum van Alblasserdam een werkende schutsluis te hebben, die naast de icoon van Kinderdijk, een beeld geeft van het watermanagement en de historie van de Alblasserwaard.

 2. Arie den Boer schreef:

  Het Erfgoedhuis Zuidholland ( http://www.erfgoedhuis-zh.nl ) toont veel interesse in het werk van Stichting Schutsluis Alblasserdam. Tijdens de Erfgoeddag 2014 op 9 oktober a.s. zal aandacht worden geschonken aan vrijwilligers, die zich bezig houden met cultureel erfgoed. De verslagen van de Erfgoeddag 2013 zijn te lezen op: http://www.erfgoeddag.nl/verslagen/

 3. L. de Geus schreef:

  Bij deze wil ik laten weten dat ik het doel van de Stichting Schutsluis Alblasserdam van harte ondersteun !!!
  Ik hoop van vurig dat er de komende tijd knopen worden doorgehakt en dat er een financieel draagvlak komt om deze plannen te realiseren !!!
  Veel respect en waardering voor de mensen die hiervoor het initiatief hebben genomen en ik hoop dat dit beloond mag worden met de uitvoering van het project.

 4. Arie den Boer schreef:

  Het burgerinitiatief wacht op een reactie van de gemeente. Er ligt een plan van aanpak van de stichting schutsluis Alblasserdam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *