Doel

Deze website is opgezet om u te informeren over de ideeën van de Stichting Schutsluis Alblasserdam om de oude, niet meer functionerende, schutsluis in Alblasserdam de restaureren.

 Plannen ontwikkelen die geld kosten doe je niet zomaar. Daar heb je een reden voor nodig. Onderstaand vindt u de redenen waarom wij denken dat het zinnig is om over herbouw na te denken.

Cultuurhistorische waarde;

Door de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Dordrecht en Molenwaard, de regio Drechtsteden, de Stichting Werelderfgoed KinderdijkParkschap de BiesboschWaterbus, VVV Zuid-Holland-Zuid en Dordrecht Marketing is het initiatief “waterdriehoek” gestart. Dit initiatief heeft als doel het toegankelijker, aantrekkelijker en bekender maken van het oevergebied langs de grote rivieren Merwede, Noord en Oude Maas tussen de iconen Kinderdijk, de Biesbosch en de historische stad Dordrecht.

Vervoer over water is de centrale drager van deze ontwikkelingen.

In dit oevergebied komen de Zuid-Hollandse verhalen van het water samen. Van overstromingen en inpolderingen, van molens en gemalen, van scheepsbouwers en baggeraars. Het gebied laat de grens land-water zien die verschuift in de tijd, de ontwikkeling van het waterbeheer van de Middeleeuwen tot nu en de specifieke economische kansen, tot op de dag van vandaag verbonden met de rivieroevers.

Het vele erfgoed in deze Waterdriehoek vertelt dit verhaal.

De schutsluis in Alblasserdam maakt onderdeel uit van dit erfgoed en met de herbouw van de schutsluis herstelt men het cultuurhistorische aanzicht van het centrum van Alblasserdam. Tevens draagt herstel van de oude schutsluis bij aan de bewustwording van het belang van dit erfgoed voor de beleefbaarheid van de gemeenten en de regio.

Het sluiswachtershuisje (of peilhuisje) dat nu midden op de dam staat en geen enkele functie meer heeft kan weer naar de oorspronkelijke plek worden teruggezet en van een functie worden voorzien

Via de sluis krijgt men, over de Noord,  weer toegang tot de Alblasserwaard.

Het transport van rivier naar binnenwater, zoals dat vroeger gebeurde, kan weer in eren hersteld worden en maakt het cultuurhistorische verhaal compleet.

Biodiversiteit;

De verbinding van de Alblas met de rivier de Noord zal de leefbaarheid van het water in de Alblas ten goede komen en de biodiversiteit verbeteren.

Door het stilvallen van het water in het doodlopend stuk van de Alblas is de diversiteit van de visstand sterk achteruit gelopen. Vervuiling hoopt zich in dit gedeelte op en door het uitblijven van baggerwerkzaamheden komen zinkende scheepswrakken nauwelijks onder water te staan.

Door het aanbrengen van een sluis vindt er weer uitwisseling van vissen plaats tussen de Noord en de Alblas waardoor de diversiteit verbeterd. Door de stroming die het schutten met zich mee brengt vindt er ook geen aanwas van slib en vuil meer plaats waardoor de waterkwaliteit verbeterd.

Recreatie;

Via de sluis kan een koppeling gemaakt worden tussen toeristisch knooppunt Haven-Zuid en TOP. Herstel van de schutsluis maakt het mogelijk om vanaf deze toeristische knooppunten, over water, het polderlandschap en Kinderdijk te beleven. Middels recreatievaart met kajak, (fluister)sloep en motorjacht wordt het mogelijk om zonder dam-crossing de Alblasserwaard in te varen en kan de beleving van het water met zijn rietkragen en historische bebouwing (oude boerderijen en ambachtelijke werkplaatsen) versterkt worden.

Hierdoor zou het dijklint naar Kinderdijk ontlast kunnen worden van het wegtransport.

Via de Schutsluis kan men over water de Peulensluis in Giessendam-Hardinxveld bereiken en schuin de Beneden-Merwede oversteken om via de Helsluis de Biesbosch in te varen.

Tevens wordt het mogelijk om via de Ottersluis naar de Nieuwe Merwede en zo via de Spieringsluis, de Brabantse Biesbosch in varen.

 

Werkgelegenheid;

Niet alleen herbouw van de sluis stimuleert de werkgelegenheid. Een functionerende sluis stimuleert tevens de ontwikkeling en het functioneren van horeca en de (be)leefbaarheid van het centrum van Alblasserdam (Haven Zuid).

Het project zal een aanjagende functie vervullen voor recreatie in de gehele Alblasserwaard en bijdragen aan de ontwikkeling van Kinderdijk doordat bezoekers langer in het gebied zullen blijven.

 

Veiligheid;

In gesprekken met Rijkswaterstaat is gebleken dat men de optie om de Alblasserwaard te benutten voor wateropslag zeker het overwegen waard vindt.

In het Nationaal Waterplan is het voorkomen van Wateroverlast een van de beleidskeuzes. Voor wateroverlast binnen en buiten het bebouwd gebied bestaan landelijke beleidskaders, die onverkort gelden voor de Randstad. Ruimte voor piekberging dient te worden gevonden binnen het bebouwde gebied of, in combinatie met groenopgaven, direct aan de stadsranden. Bij stedelijke ontwikkeling dient geanticipeerd te worden op de benodigde ruimte voor piekberging, rekening houdend met de klimaatscenario’s. Gezien de ruimtedruk in de Randstad is het in dit gebied essentieel om te koppelen met andere ruimtelijke ontwikkelingen (meervoudig ruimtegebruik). Verdere versnippering van peilvakken binnen polders dient te worden tegengegaan. Gestreefd wordt naar het vergroten van peilvakken. Door het open zetten van de schutsluis in Alblasserdam kan de Alblasserwaard worden benut voor tijdelijke wateropslag.

Waterveiligheid is niet alleen meer een kwestie van dijken bouwen en onderhouden, maar ook van ruimtelijke inrichting. Daarnaast wordt die ruimtelijke inrichting van steeds groter belang bij het aanpakken van de problemen die heftige regens, droogte en hitte met zich meebrengen. Om nu, en in de toekomst, goed te kunnen wonen en werken in Nederland, moeten we de manier veranderen waarop we ons stedelijk gebied inrichten, bijvoorbeeld door slim aangepast te bouwen. Het deelprogramma Nieuwbouw en herstructurering (DPNH) helpt daarbij. De schutsluis kan hiervan onderdeel zijn.

11 Reacties op Doel

 1. Arie den Boer schreef:

  Het ziet er prima uit. Ik hoop op veel positieve reacties voor dit initiatief om in het centrum van Alblasserdam een werkende schutsluis te hebben, die naast de icoon van Kinderdijk, een beeld geeft van het watermanagement en de historie van de Alblasserwaard.

 2. Arie den Boer schreef:

  Het Erfgoedhuis Zuidholland ( http://www.erfgoedhuis-zh.nl ) toont veel interesse in het werk van Stichting Schutsluis Alblasserdam. Tijdens de Erfgoeddag 2014 op 9 oktober a.s. zal aandacht worden geschonken aan vrijwilligers, die zich bezig houden met cultureel erfgoed. De verslagen van de Erfgoeddag 2013 zijn te lezen op: http://www.erfgoeddag.nl/verslagen/

 3. L. de Geus schreef:

  Bij deze wil ik laten weten dat ik het doel van de Stichting Schutsluis Alblasserdam van harte ondersteun !!!
  Ik hoop van vurig dat er de komende tijd knopen worden doorgehakt en dat er een financieel draagvlak komt om deze plannen te realiseren !!!
  Veel respect en waardering voor de mensen die hiervoor het initiatief hebben genomen en ik hoop dat dit beloond mag worden met de uitvoering van het project.

 4. Arie den Boer schreef:

  Het burgerinitiatief wacht op een reactie van de gemeente. Er ligt een plan van aanpak van de stichting schutsluis Alblasserdam

 5. Arie den Boer schreef:

  Twijfels over deugdelijkheid waterkering Dam; kansen voor heropening sluis
  aug 27 2018
  Alblasserdams nieuws
  ALBLASSERDAM – “We kunnen er kort op wachten en we kunnen er lang op wachten, maar die sluis in Alblasserdam gaat weer in functie.” Dat stelt Jan Huijbers van Burgerinitiatief Stutsluis Alblasserdam. Verder zijn er volgens Huijbers, tevens algemeen directeur van het waterbouwbedrijf Van den Herik uit Sliedrecht, twijfels over de deugdelijkheid van de Dam in Alblasserdam als waterkering. Zijn verwachting is dat de kering in 2021 zal worden afgekeurd. Dat biedt volgens hem nieuwe kansen voor de heropening van de schutsluis die in 1998 dicht werd gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam liet onlangs in een brief aan de leden van het burgerinitiatief weten dat de sluis dicht blijft en dat de betrokken partijen alleen mee willen werken aan een optisch herstel van de sluis.

  Niet open
  Het college van B&W meldt: “Er is een gesprek geweest tussen de provincie Zuid-Holland, het Waterschap Rivierenland en wethouder Arjan Kraijo. De vraag die op tafel lag was of er randvoorwaarden gesteld kunnen worden, waaronder de openstelling van de schutsluis Alblasserdam voor de betrokken partners bespreekbaar is. De conclusie is dat de partijen graag willen meedenken aan optisch herstel, maar niet aan de algehele openstelling. Dit betekent dat de schutsluis niet voor pleziervaart geopend zal worden.”

  Nadelen wegen niet op tegen voordelen
  Verder legt het college in de brief uit wat de argumenten van de provincie en het waterschap zijn om de sluis dicht te willen houden. Volgens de provincie levert de openstelling nadelen op voor de waterveiligheid en de waterkwaliteit. Zo zou de kleine pleziervaart in conflict kunnen komen met de grote schepen. Ook kan volgens de provincie de waterkwaliteit verslechteren door inlaat van het rivierwater. Als derde argument brengt de gedeputeerde van de provincie de financiën naar voren. “Zelfs wanneer het burgerinitiatief zelf de middelen levert om de schutsluis open te stellen, blijven er kosten om de exploitatie mogelijk te maken. Als de openstelling zou dienen om een probleem op te lossen, dan is de provincie bereid mee te denken. Op dit moment is er echter geen probleem en dus wegen de nadelen niet op tegen de voordelen,” vindt de provincie.

  In 2021 afgekeurd
  Jan Huijbers van Burgerinitiatief Stutsluis Alblasserdam denkt hier anders over. Hij vertelt: “Dat systeem is in de hele bestaansgeschiedenis, die wij kunnen heugen, open geweest. De meest natuurlijke situatie van het systeem met de Alblas is een open verbinding met de buitenwereld. Pas in 1998 werd besloten om de sluis dicht te doen. De waterkering die toen is gemaakt, had eigenlijk in 2017 al getoetst moeten worden, maar die toetsing is uitgesteld tot 2021. In 2021 bestaat er een redelijke kans dat de kering afgekeurd wordt. Ik ken namelijk de achtergrond en weet op welke manier daar gedempt is. De kering voldoet denk ik niet aan de eisen.”

  Geen verzwakking
  Het waterschap stelt dat zij geen verzwakking in de waterkering wil die niet nodig is. “Zelfs als aan de technische eisen van het waterschap is voldaan, blijft openstelling onwenselijk. De dijk is nu op sterkte. Er moet rekening gehouden worden met hoogwater en springtij. Een eventuele waterkering ter hoogte van de rivier de Noord is niet haalbaar. Dat zou een te lange kering moeten worden,” vindt het waterschap.

  Twijfels bij deugdelijkheid
  Dat er sprake zou zijn van een verzwakking in de waterkering als de sluis wordt heropend, is volgens Jan Huijbers niet waar. “Die verzwakking is juist gecreëerd in 1998. De bestaande constructie die diende als waterkering is toen deels gesloopt en gedempt. Ik heb twijfels bij de deugdelijkheid daarvan. Het kan best zijn dat hij niet voldoet aan de eisen die gelden bij de wet op de waterkering.”

  Kansen
  Als de Dam als waterkering in Alblasserdam daadwerkelijk wordt afgekeurd, biedt dat wat Huijbers betreft nieuwe kansen. “Op dat moment moet er wat gebeuren en zijn er zogenoemde meekoppelkansen. Verder geeft het ons als bestuur veel houvast dat in de MIRT-nota, met betrekking tot het deltaprogramma en het wapenen tegen het water, is opgenomen dat er een open verbinding is tussen de Alblas en de Noord.”

  Hij gaat open
  Huijbers is er van overtuigd dat de sluis op termijn weer wordt geopend. “We kunnen er kort op wachten en we kunnen er lang op wachten, maar die sluis in Alblasserdam gaat weer in functie. Willen is kunnen, maar we hebben te maken met de politiek. Dat is de vreugde van de democratie en politici hebben allemaal een horizon van drie à vier jaar. Omdat er verschillende gremia zijn die allemaal positief moeten zijn, moet je soms wat langer wachten en kan het ook wel eens dertig jaar duren, maar één ding is zeker: hij gaat open, want goeie dingen komen er altijd. We geven nooit op.”

  Alleen bij voldoende draagkracht
  Tot slot stelt Huijbers dat er nog wel één belangrijke voorwaarde is om door te gaan: “Wij staan er alleen achter als er voldoende draagkracht voor het plan in de Alblasserwaard is. Als dat niet zo is, blijft hij lekker dicht. We zijn allemaal vrijwilligers en doen dit in onze vrije tijd.

  Kosten
  Gevraagd naar wat het project gaat kosten om de sluis te heropenen, antwoordt Huibers: “Dat ligt eraan wat we gaan maken. De focus ligt altijd maar weer op de kosten, maar op het moment dat er maatregelen genomen moeten worden, hebben we meekoppelkansen en komt er automatisch budget. Denk ook bijvoorbeeld aan de doorstroming van het verkeer op een gedempte sluis met een bepaalde levensduur. Verder willen we kijken naar Europese subsidies. De gemeenteraad wil niets betalen. De vraag is of dat correct is, omdat de inwoners er juist baat bij hebben.”

  Onvoldoende onderbouwd
  Arie den Boer, die zich ook al enkele jaren inzet voor de heropening van de sluis in Alblasserdam, vindt dat de stellingen van het Waterschap en de provincie, zoals weergegeven door het college van B&W, onvoldoende zijn onderbouwd. Volgens hem worden er dingen gesteld, die niet onderzocht zijn. “De brief van het college beschouw ik daarom als een ‘tussenmededeling’. Volgend jaar zijn er verkiezingen van de Provinciale Staten en de Waterschapsverkiezingen en kunnen de zaken er weer anders voor staan. We geven de moed niet op. Achter de schermen blijven we doorgaan, want de openstelling van de sluis zou het centrum van het dorp enorm opwaarderen.”

  https://www.alblasserdamsnieuws.nl/wordpress/2018/08/27/twijfels-over-deugdelijkheid-waterkering-dam-kansen-voor-heropening-sluis/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *